NIE PRZEGAP

Regulamin Zarządu

Regulamin Zarządu          

1

Regulamin określa zasady i tryb działania Zarządu Stowarzyszenia Kooperatywa Spożywcza “Dobrze”

2

Skład Zarządu, tryb jego powoływania, odwoływania i uzupełniania składu, a także kompetencje Zarządu i tryb podejmowania decyzji przez Zarząd określa Statut – paragrafy 28-32 oraz 40-44.

3

Praca członków Zarządu jest traktowana jako dyżur członkowski. Dodatkowo za pracę na rzecz Kooperatywy członkom i członkiniom Zarządu przysługuje comiesięczny rabat kwotowy na zakupy w sklepach Kooperatywy, jego wysokość zatwierdza Walne Zgromadzenie.

4

  1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż jeden raz w kwartale.
  2. Posiedzenia Zarządu raz w miesiącu mają formułę Otwartego Posiedzenia Zarządu (OPZ) zwanych także Otwartymi Spotkaniami Zarządu (OSZ).
  3. W OSZ mogą brać udział wszyscy członkowie i wszystkie członkinie Stowarzyszenia, z głosem doradczym.
  4. Agenda OSZ jest wysyłana na listę mejlingową Stowarzyszenia nie później niż 1 dzień przed spotkaniem.
  5. Po każdym spotkaniu OSZ przygotowywana jest notatka, która publikowana jest na stronie www.dobrze.waw.pl.
  6. Wszyscy członkowie i wszystkie członkinie Zarządu mają obowiązek zapoznać się z treścią notatki. Powstaje notatka i  należy ją zatwierdzić ją na kolejnym spotkaniu.

5

Zarząd obsługuje skrzynkę mejlingową zarzad.kooperatywy.dobrze@gmail.com.