NIE PRZEGAP

Regulamin i Statut

szlaczekdobrze_kolor1_podglad-waskie

Regulamin

//Uwaga: regulamin czeka na aktualizację na kolejnym Zgromadzeniu Walnym w 2018// czerwonym kolorem zaznaczone są poprawki, które już działają w praktyce, a nie są jeszcze zmienione w regulaminie. Adnotacja 4.01.2019.

I. Kooperatywa Spożywcza “Dobrze” to społeczność zorganizowana wokół sklepu spółdzielczego/ów, w którym członkowie Kooperatywy sprzedają i kupują zdrową i ekologiczną żywność/produkty proekologiczne oraz prowadzą działania edukacyjne i integracyjne. Działalność sklepu Kooperatywy nie jest nastawiona na zysk.

II. Dostępność

Każdy może przystąpić do Kooperatywy. W sklepie Kooperatywy kupować mogą wszystkie zainteresowane osoby, także te nie będące jej członkami/członkiniami.

III. Członkostwo w Kooperatywie

Członkami//członkiniami Kooperatywy są osoby wspierające ją finansowo i nakładem swojej pracy. Członkostwo w Kooperatywie poświadcza karta członkowska. Upoważnia ona właściciela/kę do zabierania głosu podczas zebrań strategicznych i uprawnia do korzystania z oferty dla członków w sklepie Kooperatywy.

Kartę członkowską można otrzymać opłacając z góry przynajmniej na pół roku składki jako członek rzeczywisty Stowarzyszenia Kooperatywa Spożywcza „Dobrze” oraz zobowiązując się do wykonania minimalnego wymaganego wkładu pracy na rzecz Kooperatywy. Karty członkowskie są imienne. Można umożliwić jednej dodatkowej osobie ze wspólnego gospodarstwa domowego korzystanie z karty lub jej duplikatu, przy czym osoba ta musi mieć status członka wspierającego Stowarzyszenia Kooperatywa Spożywcza „Dobrze”.Karta członkowska ważna jest przez 6 miesięcy. Data ważności wskazana jest na karcie. Jednocześnie karta członkowska jest ważna tylko jeśli w poprzedzającym miesiącu posiadacz wypełnił przynajmniej minimalny wymagany wkład pracy na rzecz Kooperatywy. Członkowie Kooperatywy udostępniają wszystkim innym członkom Kooperatywy swoje dane kontaktowe, tj. numer telefonu i adres e-mail.

// Stanowi ona podstawę do identyfikacji członków podczas zakupów w sklepie. Członkowie/członkinie Kooperatywy otrzymują kartę członkowską po przejściu procedury przystąpienia do Kooperatywy. Karta jest ona ważna przez pół roku. Data ważności wskazana jest na karcie. Kartę członkowską może też otrzymać członek/ini wspierający/a/. Członkiem/inią wspierającym/ą może być tylko osoba z tego samego gospodarstwa domowego. Prawo do zniżki przysługuje posiadaczowi karty tylko jeśli w poprzednim miesiącu zrealizował/a minimalny wymagany wkład pracy na rzecz Kooperatywy (3h dyżur). Członkowie Kooperatywy zgadzają się na udostępnienie wszystkim innym członkom Kooperatywy swoich danych kontaktowych, tj. numeru telefonu i adresu e-mail.

IV. Sprzedaż dla członków i członkiń kooperatywy

Dla członków Kooperatywy sklep oferuje sprzedaż żywności na szczególnych warunkach, czyli po cenach członkowskich, niższych od cen rynkowych. tj. po cenach nie przewyższających poniesionych kosztów zakupu u producenta, transportu, opakowań oraz magazynowania. Z oferty można korzystać okazując ważną kartę członkowską.

V. Działanie Kooperatywy

Za codzienne funkcjonowanie Kooperatywy odpowiada Zespół Pracowniczy, który współpracuje z Zarządem Kooperatywy. Szczegółowe działanie Kooperatywy reguluje statut oraz treść reformy strukturalnej z 2018 roku. W celu wdrożenia nowych rozwiązań o charakterze strategicznym powoływane są grupy robocze. Wyniki prac grup roboczych przyjmowane są na Zgromadzeniach Walnych zgodnie z procedurą Superwiększości.

Kooperatywa działa w oparciu o Grupy Robocze, w których uczestnictwo jest otwarte dla wszystkich członków Kooperatywy. Grupy Robocze podejmują decyzje w drodze konsensusu.

Nad całością działań Kooperatywy czuwa Grupa Koordynująca/ Zarząd, w której skład muszą wchodzić członkowie Zarządu Stowarzyszenia Kooperatywa Spożywcza „Dobrze”. Skład Grupy Koordynującej jest w każdym momencie podany na stronie internetowej Kooperatywy.

Pozostałe Grupy Robocze zawiązywane są w miarę potrzeb przez członków, przy czym uczestnictwo w każdej Grupie Roboczej musi być otwarte dla wszystkich członków Kooperatywy. O utworzeniu nowej Grupy Roboczej trzeba poinformować Grupę Koordynującą. Każda Grupa Robocza musi też zapewnić przepływ informacji do i od Grupy Koordynującej.

VI. Praca na rzecz Kooperatywy

Minimalny wymagany wkład pracy członków Kooperatywy to 3 godziny w ciągu miesiąca.

Rodzaj prac na rzecz Kooperatywy określa Grupa Koordynująca. Zadania te obejmują pracę w sklepie oraz konkretne zadania zlecane przez Grupy Robocze, przy czym w każdym przypadku Grupa Koordynująca musi zgodzić się, że zadanie można zaliczyć na poczet wkładu pracy uprawniającego do korzystania ze sprzedaży żywności w sklepie na specjalnych warunkach./ Rodzaj prac na rzecz Kooperatywy określa Koordynator ds. dyżurów po konsultacji z Zespołem Pracowniczym lub Zarządem.

Ze względu na codzienną pracę na rzecz Kooperatywy, Zespół Pracowniczy zwolniony jest z obowiązku odbywania dyżuru.

Tu możesz pobrać regulamin w formacie pdf.

Statut

Statut Stowarzyszenia Kooperatywa Spożywcza “Dobrze” STATUT KOOPERATYWY DOBRZE_czerwiec2018